Åhlén-stiftelsen
HemBakgrundAnsökningsreglerAnvisningar för anslagssökande

Ansökningsregler

ANSÖKNINGSREGLER FÖR ANSLAG TILL MEDICINSK FORSKNING

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning.

Forskningen skall bedrivas vid etablerad forskningsinstitution. Sökanden skall vara disputerad. Bidrag beviljas inte till studie- eller kongressresor, anordnande av symposier eller till tryckningskostnader. Beviljat bidrag får inte användas för anställning av eller stipendier till doktorander, inte heller för att avlöna postdoc-medarbetare. Anslag beviljas i storleksordningen 50.000–200.000 kronor, undantagsvis något högre.

År 2015 bedömdes 109 ansökningar. Anslag utgick till 46 av dessa med belopp mellan 50.000 och 300.000 kronor. Totalt utdelades 8 miljoner kronor till medicinsk forskning.ANSÖKNINGSREGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER

Anslag utgår inte till enskild person. Åhlén-stiftelsen beviljar alltså inte medel för finansiering av studier på någon nivå. Bidrag lämnas inte till studie- eller utlandsresor, oavsett resans syfte. Institutioner med landsting eller kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag. Stöd till aktiviteter utanför Sveriges gränser beviljas inte. Bidrag utgår inte heller för inbjudande av utländska deltagare till aktiviteter arrangerade här. Skolor, oavsett pedagogisk inriktning eller stadium, beviljas inte ekonomiskt stöd.

Vid fördelning av medel till föreningar och organisationer prioriterar Åhlén-stiftelsen anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar och deras familjer till godo. Stiftelsen lämnar inte bidrag till verksamheter som vilar på en uttalad religiös eller politisk grund. Då ansökan avser ändamål direkt riktade till personer äldre än 18 år kommer främst verksamhet med eller för hemlösa i fråga, men det kan även gälla andra socialt utsatta grupper.

Stöd till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom sektorn barns eller ungdomars vård och fostran lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar från ideella ungdomsorganisationer skall alltså avse ett specificerat ändamål.

Flertalet beviljade bidrag är i storleksordningen 10.000–75.000 kronor.

Organisationer som bedriver verksamhet för handikappade barn och ungdomar kan beviljas bidrag till täckande av merkostnader, dock ej lönekostnader, som deltagarnas handikapp medför. Sådana merkostnader kan avse föräldrars och övriga familjemedlemmars deltagande i t.ex. lägerverksamhet.

Sidhuvud

 © Copyright Åhlén-stiftelsen 2016-05-18